นันทพร พริ้วขำ

Email: nuntaporn.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานจัดซื้อจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ ควบคุมทะเบียนพัสดุ ดูแลคลังพัสดุ
    - งานปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    - งานจัดเตรียมครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารของคณะฯ
    - ดูแลและดำเนินการประสานงานในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของคณะฯ