พิชิตชัย ใจปัญญา

Email: pichitchai.j@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    -รับผิดชอบการดูแลห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรม ด้วยกระบวนการประดิษฐ์และก่อสร้างจากหุ่นยนต์และครุภัณฑ์หุ่นยนต์ สำหรับการประดิษฐ์ก่อสร้างนวัตกรรมสถาปัตยกรรม
    -ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการงานโลหะ
    -ซ่อมบำรุง และควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และระบบประกอบการอาคาร
    -งานดูแลควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่อง CNC ห้องปฏิบัติการ FABLAB