สุภัทรา ไชยวงค์

Email: supattra.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - การบริหารโครงการของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
    - การประสานงานระหว่างศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมและผู้ใช้บริการ