กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์

Email: kanjana.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติพร้อมจัดทำเช็คสั่งจ่าย
    - งานเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษอาจารย์พิเศษ ประจำเดือนและเบิกจ่ายทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร และ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และตั้งหนี้ในระบบบัญชี 3 มิติ
    - งานบันทึกการนำส่งเอกสารในระบบติดตามเอกสารนำส่งกองคลัง (MIS)
    - งานรับเงิน ออกใบเสร็จ และนำเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และตั้งเบิกโครงการวิจัย