Nattaporn Potha

Officer

Email: nattaporn.potha@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Description

    1.การจัดการหนังสือรับ-ออก
    2.การทำลายเอกสาร
    3.งานสารบรรณส่วนงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document)
    4.งานรับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์รับ-ส่งหนังสือราชการกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    5.งานให้บริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่