สุรีวรรณ จันทร์สว่าง

Email: sureewan.jan@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

  - แผนกลยุทธ์ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - งานเทคนิคห้องสมุด
  - งานบริการห้องสมุด
  - งานวารสาร
  - งานพัฒนาเว็บไซด์ห้องสมุด
  - งานสารสนเทศงานวิจัย