บรรจบ ทิพยะ

Email: bunjub.thippaya@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานเขียนแบบของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม