สุภชานันท์ อินใจ

Email: supachanan.a@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    รับผิดชอบ ภาระงานทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต