กาญจน์ธนัศ ฤทธิ์จรูญ

Email: Chairit.r@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ซ่อมบำรุงยานพาหนะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    - รับผิดชอบการใช้ยานพาหนะ ระบบการจอง การเสนอขออนุมัติการใช้รถ