ธญา นิธิศวญานันท์

Email: tunyakorn.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานโครงการประจำหน่วยกิจการนักศึกษา เอกสารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา และงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
    - งานทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ-กรอ)
    - งานวินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา
    - ระบบองค์การนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา (CMU-MIS/CMU-SD)