อรภัทร ทองเปราะ

Email: orapat.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - จัดทำสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์และสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
    - การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 055/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563