Sumphan Chuychay

Technician

Email: sumphan.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Description

    - ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่ และการใช้สาธารณูปการของอาคาร
    - ซ่อมบำรุง และควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และระบบประกอบการอาคาร