สัมพันธ์ ฉุยฉาย

Email: sumphan.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่ และการใช้สาธารณูปการของอาคาร
    - ซ่อมบำรุง และควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และระบบประกอบการอาคาร