กฤตาณัฐ ดวงถาวร

Email: glidtanuht.doung@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

  1.งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  •ประสานงาน/ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  •จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยและต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2.การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  •ประสานงาน/ติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)
  •จัดประชุม/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)
  •จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดการทำรูปเล่มรายงานประเมินตนเองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3.คำรับรองการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  •ประสานงาน/ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
  •จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัยและต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์