สิรินุช ศรีประเสริฐ

Email: sirinuch.sri@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี
    - ระบบแผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน
    - ระบบประมาณการรับนักศึกษา ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้อาคาร การขอกรอบอัตรากำลังงบประมาณ แผ่นดิน และแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ