เนตยา จันทร์เพ็ญ

Email: nettaya.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานบัญชี วิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ
    - งานกำกับดูแลเงินหมุนเวียนภายใน และเงินยืมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ตรวจสอบเอกสารรับจ่ายเงิน (งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน และตรวจสอบการโอนงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
    - จัดทำบัญชีและงบกระแสเงินสด งานโครงการของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม