Suthida Sumonsiri

Academic Services Officer

Email: suthida.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Description

    - ประสานงานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหน่วยศิลปวัฒนธรรมและของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    - งานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ จัดทำรายงานการให้บริการนำชมและการนำส่งรายงานและการเงินประจำวัน ของการให้บริการนำชมของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
    - ประสานงานการขอใช้พื้นที่ และการจัดกิจกรรมภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา