ศรัณย์ แสงทอง

Email: saran.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่ายของคณะ โดยให้สอดคล้องสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ดูแลบริการ เครื่องแม่ข่ายภายในคณะและ Private Cloud ที่ ITSC