ณัฐิกานต์ แก้วเกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Email: nattikan.k@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    รับผิดชอบ ภาระงานทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรภาคปกติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)