Sumana Parinyaphariwat

Secretary of Faculty of Architecture

Email: sumana.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Description

    - งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และโครงการของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
    - งานปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    - งานจัดการพื้นที่เพื่อหารายได้ในส่วนของค่าเช่าพื้นที่ของคณะฯ เพื่อสวัสดิการและควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลของผู้เช่าพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย
    - งานจัดทำการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชีและพัสดุ