สุรีรัตน์ แสงประทีป

Email: Sureerat.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - การดำเนินงานด้านบริการวิชาการและวิจัยในทุกมิติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    - งานรับผิดชอบงานบริการวิชาการในแนวทางล้านนาสร้างสรรค์ (ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์?CLIC) และ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการธุรกิจ Startup และ Spin-off