อภิญญา ปรีชาพานิชพัฒนา

Email: apinya.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    รับผิดชอบ ภาระงานทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม