อัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ

Email: atcharawadee.j@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    รับผิดชอบ ภาระงานทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)