ARCH CMU STAFF

Faculty of Architecture, Chiang Mai University


ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ - CLIC


นางสาวสุรีรัตน์ แสงประทีป
นักจัดการงานทั่วไป (บริการวิชาการ)
Sureerat.s@cmu.ac.th
053-942843
นายพิชิตชัย ใจปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสถาปัตยกรรม)
pichitchai.j@cmu.ac.th
053-942832