KM

Faculty of Architecture, Chiang Mai University


คลังความรู้


การเข้าถึงระบบบริการออนไลน์ภายในส่วนงาน ด้วยแอพพลิเคชั่น ”CMU-Mobile”
การจัดการความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิด PDCA Cycle ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนากับการก้าวสู่รางวัล Museum Thailand Awards
กระบวนการจัดทำระบบการจัดการความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การขออนุมัติเบิก-สรุปค่าใช้จ่ายไปราชการ)
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานจัดการการเงินและพัสดุเพื่อส่งเสริมงานวิจัย

คู่มือ


KM-การเพิ่มปุ่ม live on facebook ใน account ZOOM pro
คู่มือการให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การขออนุมัติเบิก-สรุปค่าใช้จ่ายไปราชการ)
คู่มือการจัดโครงการอบรมบริการวิชาการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คู่มือการจัดโครงการอบรมบริการวิชาการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คู่มือการจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมประจำปี
การ live facebook ใน group ผ่านโปรแกรม zoom

กิจกรรม KM


การหักลดหย่อนภาษีพนักงานมหาวิทยาลัย ล.ย.01 ประจำปี 2564
การประชุม Intro to OKRs