ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามเอกสารแนบ

19/06/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์