ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะ ขายทอดตลาดครุภํณฑ์ชำรุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2551 จำนวน 279 รายการ ในวันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียน HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดลงทะเบียน ในวันเดียวกัน เวลา 09.00-10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ ได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 255227/08/2552 : ธญา นิธิศวญานันท์