ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะประกวดราคาจ้างรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการในระบบ ขสมช. ประจำปี 2554-2556 จำนวน 35 คัน

โดยมีราคางบประมาณสำหรับงานจ้างรถไฟฟ้า วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2554-2556 จำนวน 47,880,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 10.40-12.00 น. ให้นำเสนองานต่อคณะกรรมการฯและให้นำรถตัวอย่างมาทดสอบสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ใน TOR ในวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ โดยเริ่มการวิ่งทดสอบในวันที่ 21, 22, 23 เมษายน 2553 เวลา 07.00-22.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 กำหนดการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ณ ศูนย์เทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 08.30 - 15.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 สอบถามได้ที่ โทร. 053-943-128 053-941-124 053-943-136-809/03/2553 : ธญา นิธิศวญานันท์