ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

เสนอราคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยงยุทธ์ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย และกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารจัดซื้อฯในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 สอบถามได้ที่ โทร. 053-943-128 053-941-124 053-943-136-816/07/2553 : ธญา นิธิศวญานันท์