ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะให้เอกชนเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 จำหน่าย อาหาร กาแฟและเบเกอรี่ เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและเสนอรายละเอียดได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 – 944-810, 086-9128648 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โดยคณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกผู้สนใจโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป11/11/2554 : ธญา นิธิศวญานันท์