ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

การเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มและหรือเบเกอร์รี่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะให้เช่าสถานที่ สำหรับผู้มาใช้บริการ ห้องพัก ห้องประชุม และการจัดประชุมสัมมนา นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ อาคารส่วนหน้าชั้น 1 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพื้นที่กว้างประมาณ 6.14 เมตร ด้านยาว 9.1 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 55.87 ตารางเมตร

ผู้ประสงค์จะเช่าสถานที่ดังกล่าว ติดต่อได้ที่ สำนักงานสำนัก(งานการเงินการคลังและพัสดุ)สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-942-82604/05/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์