ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขายทอดตลาดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุที่เสื่อมสภาพของรถไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ได้แก่ยางนอกรถไฟฟ้าและแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า กำหนดขายพัสดุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประเสริฐ์ รุจิรวงค์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดลงทะเบียนในวันเดียวกัน เวลา 09.30-10.00 น.

ผู้สนใจขอดูพัสดุที่เสื่อมสภาพได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-942-680 ต่อ 1410/08/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์