ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด สำนักงานหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู(หอพักสีชมพู) ด้วยวิธีประกวดราคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำความสะอาด สำนักงานหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู (หอพักสีชมพู) ด้วยวิธีประกวดราคา กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอราคาใน วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ กำหนดเปิดซอง ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารยื่นข้อเสนอราคา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 08.30-15.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 สอบถามได้ที่ 053-941-124 , 053-943-136-807/09/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์