ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครผู้เช่าสถานที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพื้นที่บริเวณภายในอาคารพลศึกษา จำนวน 25 ตารางเมตร และประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการอาคารพลศึกษา

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 255507/09/2555 : ธญา นิธิศวญานันท์