ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ยื่นใบสมัครในวันที่ 28 พฤษาภาคม 2556 และดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ (053) 942812 โทรสาร.(053) 221448

13/05/2556 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์