ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขายทอดตลาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 167 รายการ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ เฮือนลีลาวดี(หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดลงทะเบียน ในวันเดียวกัน เวลา 09.00-10.00 น.

ผู้สนใจขอดูครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 255607/06/2556 : ธญา นิธิศวญานันท์