ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.-12.00น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สนใจจะยื่นข้อเสนอต้องดูสถานที่ก่อนยื่นข้อเสนอทุกราย)

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ กำหนดการเปิดข้อเสนอในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หน่วยพัสดุ หมายเลข (053) 942812 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Internet : www.arc.cmu.ac.th หรือ www.cmu.ac.th (กองคลัง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)09/08/2556 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์