ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

18/10/2556 : นันทพร พริ้วขำ