ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้มาติดต่อทั่วไป ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ และต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปดังนี้.-

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายอาหารและมีความชำนาญในการประกอบอาหารที่จะจำหน่าย

2.ไม่เป็นผู้มีประวัติเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาทำการ ยื่นใบสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำไปยื่นในวันสมัครมีดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

การดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ

ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

เวลา 10.00 น. ณ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 หรือเวปไซต์ www.arc.cmu.ac.th ข่าวประกวดราคา/สอบราคาผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารการเสนอราคาเช่าได้ที่หน่วยพัสดุ

ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-942812 ในวันและเวลาราชการ

21/11/2556 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์