ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศเชินชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจ้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2257 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณะชั้น 2 คณะสถาปัตกยรรมศาสตร์

สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารในราคา ชุดละ 200.- บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หน่วยพัสดุ หมายเลข 053-942812 ในวันและเวลาทำการ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)

02/06/2557 : นันทพร พริ้วขำ