ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้นปีที่ 3

กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณะ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

เปิดซองข้อเสนอในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวาลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หน่วยพัสดุ หมายเลข 053-942812 (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ)

17/06/2557 : นันทพร พริ้วขำ