ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอหาร บริเวณโรงอาหารชั้น 1 อาคารเรียน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ในวันและเวลาทำการ และกำหนดยื่นใบสมัครในวันที่ 16 กันยายน 2257 รายละเอียดดังเอกสารแนบ08/09/2557 : นันทพร พริ้วขำ