ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือดาวโหลดผ่านทางเว็บไซด์ คณะสถาปัตกยรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2557

กำหนดรับฟังชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-942812

09/10/2557 : นันทพร พริ้วขำ