ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องสาธิตและวิจัยด้านพลังงานสะอาด คณะสถาปัตกยรรมศาสตร์ มช.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงห้องสาธิตและวิจัยด้านพลังงานสะอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณะ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดเปิดข้อเสนอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตกยรรมศาสตร์ ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตกยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวาลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ หมายเลข 053-942812 ในวันเวลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

28/11/2557 : นันทพร พริ้วขำ