ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาทำการ และยื่นใบมัครในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ โทรศัพท์ 053-942812

22/07/2558 : นันทพร พริ้วขำ