ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 80 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 80 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 80 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงแจ้งเวียนร่าง TOR ดังเอกสารตามแนบ

07/10/2558 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์