ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะแจ้งข่าวรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณห้องพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ สำหรับศตวรรษที่ 21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 053-942812 ในวันและเวลาราชการ

04/04/2560 : นันทพร พริ้วขำ