ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกวดราคางานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคางานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13/02/2561 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์