ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

30/11/2561 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์