ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 01/2562

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นหลัก หรือข้าวซอย ขนมจีน ฯลฯ ) ภายในโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการ ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้มาติดต่อทั่วไป ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ ยื่นใบสมัครในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำไปยื่นในวันสมัครมีดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

- ผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา

- ใบสมัครพร้อมบัญชีรายการและราคาอาหาร จำนวน 1 ชุด

การดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีชิมรสอาหาร/สัมภาษณ์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th ข่าวประกวดราคา/สอบราคา และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.ณ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 หรือเว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอ หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกผู้เช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นเสนอราคาเช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารการเสนอราคาเช่าได้ที่หน่วยพัสดุ

ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th ข่าวประกวดราคาข่าวสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หน่วยพัสดุ โทร. 053-942812 ในวันและเวลาราชการ14/02/2562 : สุมนา ปริญญาปริวัฒน์